Andreas Hallgren

Kommunikatu00f6r, marknadsfu00f6rare, digital strateg och projektledare med passion fu00f6r att skapa och paketera budskap som ger affu00e4rsmu00e4ssiga resultat. Hju00e4lper fu00f6retag operativt och strategiskt inom kommunikationsomru00e5det.

Helhetssyn pu00e5 digital kommunikation

Kreativ kommunikation, design och paketering

Projektledning, kravstu00e4llning och fu00f6ru00e4ndringsledning

Omvu00e4rldsbevakning, uppfu00f6ljning och analys